Будење на мозочните неврони – ефект на ХБОТ во третман на аутизам

0

Аутизмот е комплексна состојба со епидемиски карактер. Најновите статистички податоци укажуваат на зголемен број на деца кај кои што е дијагностициран аутизам. Овој тренд на пораст на бројот на аутистични деца условува правилен избор на соодветен тераписки пристап и формирање на мултидисциплинарен тим, кој навремено ќе се вклучи во разрешување на оваа комплексна состојба.

ХБОТ (Хипербарична кислородна терапија) е единствен тераписки пристап со кој истовремно се постигнува детоксикација на организмот и се поттикнуваат регенераторните механизми, што претставува клучен чекор во третманот на аутизмот.

Дејството на ХБОТ на зоните со намалена мозочна перфузија

СПЕКТ скенот дава јасен приказ на зоните со намален проток на крв во мозокот кај децата со аутистичен спектар на нарушувања. Во овие зони настануваат метаболни, биохемиски и инфламаторни промени. Притоа постои јасна корелација помеѓу клиничката симптоматологија и зафатените мозочни регии.

Со примена на хипербарична кислородна терапија се остварува моќен ефект на будење на мозочните клетки, познати како „заспани“ или „мрзеливи“ неврони, кои можат да заздрават. Но, процесот на заздравување се случува само во услови на оптимални концентрации на кислород, кои се обезбедуваат со ХБОТ.

Терапискиот успех се потврдува со контролни СПЕКТ скенови, на кои се регистира зголемен проток на крв и зголемена мозочна активност.

СПЕКТ Скен пред и по изведување на хипербарична кислородна терапија:

 

Кога детската игра станува реалност

ХБОТ постигнува позитивни ефекти во сите сфери на детското функционирање. Воспоставуавањето на игра, емоционалениот однос со родителите, намалувањето на хиперактивноста, се дел од позитивните ефекти кои се постигнуваат уште во првиот циклус од спроведување на ХБОТ. Со континуирано спроведување на хипербаричната кислородна терапија се постигнува значајно подобрување на вербалната комуникација и когнитивните функции.

ХБОТ претставува чекор кој води до социјализиација и интеграција на децата со аутистичен спектар на нарушувања во општеството.

Д-р Марија Јакимовска е родена 21.03.1986 год. во Скопје. Средно образование завршува во ДСМУ „Д-р Панче Караѓозов“, отсек: Здравствена медицинска сестра. Медицинскиот факултет го завршува во 2011 година. Дополнителни активности: Средно образование: Дел на тим во средношколски проект по наставен предмет психологија, Проект: Влијание на совремниот начин на живот врз психофизичкиот развој на младиот човек; Проект: Болести на зависнот (дрога, алкохолизам); Семинар: Peace Unlimited, делегат-Скопје; PHV семинар, Promotion Human Values, Р.Македонија. Факултетско образование: Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија, Оддел за колекционирање на крв, Амбуланта за трансфузиона медицина; Клиника за ургентна медицина и токсикологија; Трговија со луѓе и нелегална миграција - Интернационална организација за миграција, делегат-Скопје, Македонија. Вработена во Специјализиран ХБО2Т-Центар. Обука за управување и одржување на хипербарична комора – Флуид Проект; Семинар од областа на подводна медицина, организиран од нуркачкиот центар, лиценциран SSI - Амфора; Учество на четвртата интернационална школа од областа на хипербарична и подводна медицина организирана од Српската здравствена организација; Едукативни предавања: Хипербарична кислородна терапија во третман на шеќерната болест, одржано во Здружението на дијабетичари на град Скопје. Посебен интерес: Примена на хипербаричната медицина во третман на кардиоваскуларни заболувања; Улогата на хипербаричната медицина во третман на аутизам; Развој на хипербаричната медицина во Р. Македонија. -Одличен тим на млади и амбициозни луѓе чија визија е соодветно информирање од областите на здравиот начин на живот. Статиите кои обработуваат голем број на заболувања, како и дијагностички постапки, се можеби најдобриот начин за подигање на општата здравствена свест. Содржините кои се креативни, разбирливи, интересни ја гарантираат популарноста и развојот на оваа интернет страница. Чест е да се биде дел од овој тим.